terms

Terms and Conditions

(All is in Danish below)


Samhandel med FilmGEAR ApS


FilmGEAR modtager bestillinger:


Telefon: +45 70220302

Email: filmgear@filmgear.dk

Online: KLIK


Åbningstider hos FilmGEAR:


FilmGEAR kontoret er bemandet og telefonerne er åbne for forespørgsler og bestillinger 8:30 og 16:30 mandag til fredag.


Døgnvagt:


I tilfælde af nedbrud ring +45 7022 0302 og tryk '1' for døgnvagten. Venligst ikke misbrug denne mulighed.


FilmGEAR forbeholder sig retten til at fakturere et døgnvagts gebyr på minimum kr. 1.000,-, hvis henvendelsen kunne eller burde ekspederes i almindelig åbningstid.


Ny kunde hos FilmGEAR:


Hvis du ønsker at leje udstyr hos FilmGEAR, skal du eller din virksomhed være oprettet som kunde hos FilmGEAR.


Medbring ID med billede, i form af pas samt CVR nummer på virksomheden.


Dersom man er ansvarlig ejer, kan kontoen oprettes som virksomhedskonto, hvis virksomheden har været aktiv i mindst 12 måneder med mindst et indleveret årsregnskab.


FilmGEAR ApS forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling for leje og/eller et depositum.


Parter:


Lejer er den juridiske part i lejeforholdet, samt og ikke begrænset til den respektive person, der pr. mail, telefon eller møde repræsenterer lejer.


FilmGEAR eller udlejer er FilmGEAR ApS CVR DK25493354, hvis det fremgår af aftalegrundlaget kan det på samme vilkår være et associeret datter- eller søsterselskab herunder: FilmGExR Virual Production Studio ApS CVR 34094063  


Optioner:


Optioner kan lægges telefonisk eller skriftligt på udstyr og studier.


FilmGEAR forbeholder sig ret til at udleje til trediemand uden varsel, en option er ikke bindende og først gældende når når lejer lægger en booking og den er bekræftet fra FilmGEAR. 


Booking (Bestilling):


Du kan booke udstyr, studier, mandskab eller andet pr. telefon eller mail.


En booking er gældende fra du afgiver den f.eks. mundtligt, pr. telefon, på mail med eller uden skriftlig ordrebekræftelse, udstyret er ligeledes booket, straks du har fået udleveret det lejede udstyr.


Alle bookinger af udstyr, studier eller andet beregnes pr. døgn hhv. pr. påbegyndt døgn, herunder dage i weekends, helligdage, ferier osv.


Af-booking af udstyr (Afbestilling):


Ønsker du at afbestille booket udstyr, skal afbestilling ske skriftligt, senest 5 hverdage før lejeaftalen påbegyndes. Sker afbestilling med kortere varsel end 5 hverdage, forbeholder FilmGEAR sig retten til at fakturere fuld leje for udstyr i henhold til den indgåede aftale, dersom udstyret kunne være udlejet til anden side.


Af-booking af større udstyrs leverancer (Afbestilling):


Ønsker du at afbestille leverance af større udstyrsleverancer til f.eks. længerevarende fiktions projekt, ud over 3 ugers varighed eller en samlet lejesum over DKK 100.000,-, når du har booket og fået ordrebekræftelse, uden fuld betaling i henhold til den indgåede aftale, kan det kun ske på følgende vilkår:


- Skriftlig af-booking pr. mail 45 kalenderdage inden aftalt afhentningsdato, 100% kreditering.
- Skriftlig af-booking pr. mail 25 kalenderdage inden aftalt afhentningsdato, 50% kreditering.

- Skriftlig af-booking pr. mail tættere på aftalt afhentnings-dato udløser fuld betaling.
Der kan i tilfælde af udskydelse eller genoptagelse af projektet indenfor 12 måneder efter sidste planlagte lejedag modregnes 90% af lejesummen i ny leverance i samråd med udlejer og forudsat at FilmGEAR ikke stilles i en dårligere praktisk og/eller økonomisk situation.
Ned-justeringer af større projekter over 25% af accepteret ordrebekræftelse er formelt at betragte som en af-booking, større ændringer skal derfor koordineres og accepteres af FilmGEAR.  


Af-booking af studier (Afbestlling):


Ønsker du at afbestille bookede studie faciliteter, uden fuld betaling i henhold til den indgåede aftale, kan det kun ske i samråd med udlejer og forudsat at det ikke stiller FilmGEAR i en dårligere praktisk og/eller økonomisk situation. 


Udlevering:


Afhentning af lejet udstyr skal aftales med FilmGEAR og kan ske i almindelig åbningstid. Ved andre behov skal det aftales individuelt.


Lejeaftalen påbegyndes fra udlevering eller afhentning.


Udstyr fra FilmGEAR er kontrolleret før udlevering hvad angår funktionalitet og defekter.


Returnering:


Lejet udstyr skal returneres i samme stand som da det blev udleveret, eventuelle defekter skal meddeles FilmGEAR straks de opstår.


Lejet udstyr skal altid returneres til aftalt tid og sted, lejeaftalen løber så længe udstyret er ude af FilmGEARs varetægt, eller i tilfælde af skader eller bortkomst indtil erstatningsudstyr eller reparation er udført og FilmGEAR har fuld rådighed over funktionsdueligt udstyr.


Betaling:


FilmGEAR ApS betalingsbetingelser er senest 8 dage efter modtagelsen.


Ved senere betaling forbeholder FilmGEAR ApS sig ret til at opkræve rykkergebyr og renter i henhold til gældende regler samt fast kompensationskrav på kr. 310,- iht. renteloven.


Der kan kun betales med frigivende virkning til den af FilmGEAR ApS anviste konto, der kan ikke modregnes i udeståender eller mellemregninger.


FilmGEAR ApS forbeholder sig retten til at kræve hel eller delvis forudbetaling for opgaver der inkluderer special fremstillede eller indkøbte produkter, samt opgaver som har varighed over fem hverdage eller projekter med større kompleksitet,  ligesom der kan kræves betaling i rater.


Samhandel:


FilmGEAR ApS samhandel med eksterne leverandører.


Freelancer:


FilmGEAR efterspørger til projekter forskellige kompetencer såsom håndværkere, stagehands og teknikere med avancerede kompetencer indenfor design, rigging, lys, lyd og video.


Som freelancer hos FilmGEAR, skal du selv medbringe relevant værktøjer til løsning af dine opgaver, f.eks. rigger medbringer egen riggersele, tilbehør, osv. Alle forventes at medbringe påkrævede personlige værnemidler, såsom sikkerhedssko og hjelm.


Fremsendes faktura for lønarbejde, skal CVR nummer, FilmGEAR jobnummer, dato, tidspunkter og navn på den person der leverer arbejdstimer. Herudover påtager du dig som selvstændig, at have egen ansvars- og ulykkesforsikring, og du kan ikke forvente at være dækket af FilmGEAR ApS forsikringer.


Betalingsbetingelser for fakturaer på CVR nummer er altid 30 dage.


Aflønning på a-løn sker iht. gældende regler og procedurer via Bluegarden, indrapporterede jobs inden den 20. i måneden kommer til udbetaling den 1. i kommende måned.


Som Freelance leverandør af ydelser til projekter, starter leverancen fra man møder ind på det anviste arbejdssted.


FilmGEAR ApS afholder ikke transport omkostninger, parkeringsafgifter og bro-afgift. FilmGEAR ApS sørger for forplejning på jobbet og dækker her rimelige udlæg om nødvendigt og i øvrigt kun iht. aftale.


Stage-Hands:


FilmGEAR ApS hyrer løbende mandskab til at håndtere simple operationer på lager eller på produktioner.


Primært nedtagning af udstyr, sortering og flytning af varer.


Arbejde på virksomhedens lager sker under vejledning af den lageransvarlige. Stage-Hands hyres på timebasis, og som regel for mindst 4 timer, der evt. kan deles i to, med op til to timers pause af produktionshensyn.


Aflønning på a-løn sker iht. gældende regler og procedurer via Bluegarden, indrapporterede jobs inden den 20. i måneden kommer til udbetaling den 1. i kommende måned.


Leverandører af varer og ydelser på faktura:


FilmGEAR ApS forbeholder sig som minimum 30 dages betalingsfrist.


Forsikring:


Alt lejet udstyr er all-risk-forsikret fra FilmGEARs side, lejer skal altid betale for FilmGEARs forsikring.


Udstyrsforsikringen afregnes med 5% af lejesummen og med en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. skadeshændelse.


Køretøjsforsikringen afregnes med 10% af lejesummen og en selvrisiko på kr. 10.000,- pr. skadeshændelse.


Selvrisiko i tilfælde af skadehændelse faktureres straks til lejer eller senest sammen med evt. faktura for leje af udstyr.


Forsikringen dækker fysiske skader på udstyr samt tyveri af lejet udstyr. Forsikringen dækker ikke simpelt tyveri.


Lejer er ansvarlig for skade, som udlejer ikke får dækket af forsikringen, herunder; tyveri fra motorkøretøjer, glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og årsag, eller som afvises dækket af FilmGEARs forsikring.


Udlejer påtager sig intet ansvar for lejers driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab.


Ved skadeshændelser uanset karakter og art, er det lejers ansvar at sikre sig fornøden dokumentation såsom fotos og vidneudsagn samt alle relevante data fra en eventuel modpart. Alle informationer skal uden ophold mailes til filmgear@filmgear.dk.


Skader på optikker, lampelinser og pærer er ikke dækket af FilmGEARs forsikringen og vil blive faktureret direkte til produktionen.


Det er til en hver tid lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt aflåst.


FilmGEARs forsikringer dækker under ingen omstændigheder effekter ejet af andre end FilmGEAR ApS.


Forsikringen dækker ikke effekter som forsvinder uden forklarlig grund.


Det er lejers ansvar at opbevare udstyret forsvarligt, både under afhentning, transport, brug og ved tilbagelevering. I melllemligger perioder er det lejers ansvar at udstyret opbevares forsvarligt.


Ønsker produktionsselskabet at være selvforsikrende ved leje af udstyr hos FilmGEAR, skal dette aftales inden produktionsstart og lejer skal inden leje forholdets start fremsende kopi af lejers forsikringspolice på dansk, der dokumenterer at produktionen er tilstrækkeligt og korrekt forsikret og at det også dækker indlejet udstyr, lejet fra tredje mand.


FilmGEAR vil i tilfælde af skade eller bortkomst fremsende faktura direkte til produktions selskabet, FilmGEAR kan ikke blive part i en eventuel sag mellem produktionsselskabet og deres forsikringsselskab.


Af forsikringsbetingelserne skal det fremgå at erstatning for beskadiget eller bortkommet udstyr skal opgøres til nyværdi, ligesom leje forholdet på de bortkomne eller beskadigede effekter fortsætter indtil der er foretaget reperation eller genanskaffelse, forsikringen skal således også dække erstatningsudstyr samt indleje heraf.


Udstyrsforsikringen skal have en sådan størrelse at produktionen ikke er underforsikret. I tilfælde af underforsikring har lejer påtaget sig det fulde ansvar for at FilmGEARs krav dækkes, hvorfor FilmGEAR gør krav direkte mod lejer.


Varmt arbejde:


Ved leje af studier er bygningen forsikret i tilfælde af brand.


Bemærk at ved varmt arbejde (varmeovne, svejsning, vikelsliber, special effekt etc.) skal dokumentet "VARMT ARBEJDE" udfyldes og sendes til FilmGEAR på mail: filmgear@filmgear.dk inden arbejdet påbegyndes.


Er dokumentet ikke udfyldt og returneret inden produktionen påbegyndes, kan det ikke forventes at FilmGEARs brandforsikring dækker.


Link til dokumentet VARMT ARBEJDE


Ansvar:


FilmGEAR kan ikke gøres ansvarlig for forkert anvendelse af det lejede udstyr ligesom FilmGEAR ApS ikke under nogen omstændigheder kan gøres ansvarlig for direkte og inddirekte omkostninger som følge af Force Majeure, defekt udlejningsudstyr eller fejlagtig betjening af udstyr.


FilmGEAR fraskriver sig alt ansvar for driftstab, avancetab og lignende både direkte og inddirekte tab ifb. med produktansvarsskader.


Udstyr lejet hos FilmGEAR ApS skal til enhver tid benyttes således at de af fabrikanten foreskrevne retningslinier overholdes, det er lejers ansvar at alle brugerne herunder eksterne brugere hyret til at betjene det lejede udstyr, er kvalificeret hertil og enten har den fornødne erfaring eller uddannelse.


FilmGEAR ApS forbeholder sig retten til at vide hvilket projekt udstyret skal anvendes på og hvem der anvender det lejede udstyr, og dersom pågældende ikke er kvalificeret til at betjene udstyret kan FilmGEAR afvise at udleje udstyret.


Ved produktionsleverancer herunder totalleverancer af teknisk udstyr samt eventuelt også personale til opsætning og betjening samt udarbejdelse af design og tekniske løsninger kan FilmGEAR ikke stilles til ansvar som defineret ovenfor.

 

Studie leje:


Lejebetingelser for FilmGEARs studier.


FilmGEAR Studierne i Skovlunde: Studie550 og Studie1250


FilmGEAR Set-up Studie: Studie1, Studie2 og Studie3


FilmGEAR Risby Studierne: Scene 0, Scene 1 og Scene 2


Studierne i tv-byen: Drama1, Drama 2 og Drama 4


Hertil kommer andre studier som FilmGEAR på kortere eller længere aftaler driver udlejning af, herunder kommisionsaftaler.


Studieleje beregnes fra første dag der bygges eller leveres materialer/rekvisitter/udstyr og indtil studiet er ryddet.


Udstyrsleverance kommer altid fra FilmGEAR inden for FilmGEARs kompetencer.


FilmGEAR er om muligt behjælpelige med andre ydelser, såsom Catering, Runnerservice, ekstra produktionskontorer etc.


Pre-light og Walk away service er muligt efter nærmere aftale men skal aftales på forhånd og afregnes på timebasis.


Rundbue horisonten og gulvet foran overtages som det er farvemæssigt. Farveskift udføres for egen regning evt. kan FilmGEARs maler udføre arbejdet på timebasis.


Males horisonten eller dele heraf i en anden farve end grøn eller hvid skal den males tilbage til enten grøn eller hvid ved endt brug, eller der skal aftales med FilmGEAR hvordan studiet afleveres.


Grøn er altid Vårgrøn Studio-Color fra Hvitfeldt 33159115


Hvid er altid Flügger Flutex 5 Råhvid.


Baggrundstæpper til afdækning af horisonten aftales fra gang til gang.


Evt. skader opstået som følge af lejers almindelige brug, uagtsomhed eller ansvarspådragende aktivitet, herunder skader på lokaler, rundbue horisont, trægulve, betongulve og andet faktureres direkte til lejer, til betaling senest 8 dage efter modtagelse, skader udbedres at FilmGEARs håndværkere på tilbud eller timebasis. Evt. mellemværende mellem lejers forsikringsselskab og FilmGEAR hhv. FilmGEARs forsikringsselskab er FilmGEAR uvedkommende hvad angår straks udbedring og afregning herfor. 


Internet er inklusiv i lejen af studiet.


Strøm afregnes på måler, pt. kr. 2,35 pr. kW. 

Med udviklingen i energi omkostninger, tages der forbehold for pris pr. kW og prisen justeres løbende.


Varme afregnes på måler. Lejer er indforstået med at alt forbrug i lejeperioden afholdes iht. forbrug. Evt. omkostninger 


Rengøring.


Første lejedag leveres studiet og tilhørende faciliteter opryddet og rengjort.


Ønskes yderligere rengøring og oprydning i produktionsperioden skal det meddeles den studieansvarlige. Omkostninger herfor afregnes på timebasis, kr. 400,-/t.


Ved produktionens afslutning ryddes der op og rengøres på timebasis, jo mere I selv rydder op jo billigere bliver det.


Ansvar.


Det er altid produktionens ansvar at studier, lokaler og faciliteter benyttes i henhold til gældende lovgivning og FilmGEAR kan ikke stilles til ansvar for eventuelle konsekvenser af hverken korrekt og/eller forkert brug af studier, lokaler og faciliteter.


Lejer bærer det fulde ansvar for anvendelsen af lokalerne, herunder at indretninger, dekorationer osv. opstilles produceres og opstilles iht. alle gældende regler, ligesom lejer forestår indhentelse af eventuelle godkendelser iht. gældende regler. På samme måde skal lejer sikre flugtveje og friholdelse heraf osv. i henhold til gældende regler forsåvidt angår brand-, beredskabs- og byggevedtægter.


FilmGEAR kan ikke i nogen tilfælde stilles til ansvar for direkte eller indirekte tab forbundet med lejen eller lejemålet.


Lån af udstyr:


FilmGEAR udlåner principielt udstyr til no-budget produktioner.


Inden dialog om lån indledes, skal den ansvarlige for produktionen scanne/affotografere ID med billede, eller komme forbi kontoret for at få dem scannet.


Da udstyret lånes, forbeholder FilmGEAR sig at udlånt udstyr skal returneres straks, i tilfælde af at udstyret kan lejes ud til anden side.


Det er nogle gange muligt at sikre sig mod udlejning til anden side ved at betale 50% af lejen.


Afhentning og tilbagelevering af udstyr sker i almindelig åbningstid, og produktionen skal selv stille med en eller to personer til at pakke udstyret i en passende bil. 


FilmGEAR opkræve altid et håndteringsgebyr på mindst 2.500,- ekskl. moms, til dækning af håndtering og administration for hhv. udlevering og indlevering.


Depositum/forudbetaling opkræves dersom vi vurderer at det er nødvendigt.


Lånere betaler altid for brug af FilmGEARs forsikring samt for alt forbrug af filter, diesel, brændtimer og andet.


alle priser er opgivet ekskl. moms.


rev. 2.2 / januar2021